Nahoru

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

INFORMACE PRO OBCHODNÍ PARTNERY, KONTAKTNÍ OSOBY A NÁVŠTĚVY

 

Úvodní informace

 

Vážení obchodní partneři a návštěvníci,

tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem Osmá správa majetku a služeb a.s. (dále jen „Organizace“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

 

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Organizace zpracovává, jsou identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení) obchodních partnerů (fyzických osob), jejich zaměstnanců, zástupců nebo jiných kontaktních osob obchodních partnerů (dále společně jako „obchodní partneři“) a také záznamy o návštěvnících Organizace.

 

OBSAH

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?. 1

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?. 1

Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje?. 2

Sdílíme Vaše osobní údaje s dalšími osobami?. 2

Předáváme osobní údaje do zemí mimo EHP?. 3

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?. 3

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?. 3

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?. 3

Dotazy a kontakty. 3

Změny těchto zásad. 4

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

 

Správcem údajů je Osmá správa majetku a služeb a.s., se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8, IČO: 04650522.

 

Organizace určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje Organizace a jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

 

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?

 

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem Organizace zpracovává.

a) Obchodní partneři

 

Osobní údaje

Účel zpracovávání

Právní základ zpracování

 

Identifikační údaje a kontaktní údaje (zejména Vaše jméno, příjmení, pracovní pozice, společnost, tel., e-mail).

 • Sjednání a plnění příslušné smlouvy a související obchodní komunikace.
 • Uzavření a plnění smlouvy,
 • oprávněný zájem Organizace na zajištění komunikace s obchodními partnery.

 

b) Návštěvy Organizace

 

Osobní údaje

Účel zpracovávání

Právní základ zpracování

 

Identifikační údaje (zejména Vaše jméno, příjmení a účel návštěvy).

 • Evidence návštěv Organizace.

 

 

 • Oprávněný zájem Organizace na kontrole vstupu a ochraně majetku a zaměstnanců Organizace.  

 

Bezpečnostní údaje (kontrola vstupu do Organizace, údaje z kamerového sytému Organizace).


 

 

 • Ochrana majetku a zaměstnanců Organizace, zajištění bezpečnosti a kontroly vstupu do areálu Organizace.

 

 • Oprávněný zájem Organizace na ochraně majetku a zaměstnanců Organizace, zajištění bezpečnosti a kontroly vstupu do areálu Organizace.

 

Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje?

 

Organizace získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od obchodních partnerů, příp. z veřejně dostupných zdrojů (např. OR nebo ARES), z návštěv obchodních partnerů a jiných osob přímo v Organizaci. 

 

Další údaje získáváme z našeho kamerového systému.

 

Sdílíme Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

 

a) Externí poskytovatelé služeb

 

Organizace využívá externí poskytovatele služeb, kteří pro ni zajišťují zejména účetnictví, správu pohledávek, ostrahu areálu nebo správu IT. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být Organizací předány nebo pro nás zpracovávají určité osobní údaje obchodních partnerů a návštěvníků (ostraha). 

 

Externí poskytovatelé služeb jsou Organizací prověřeni a poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů obchodních partnerů a návštěvníků. Se všemi těmito poskytovateli má Organizace uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se poskytovatelé zavázali k ochraně osobních údajů a dodržování standardů Organizace pro zabezpečení osobních údajů.

 

b) Sdělování osobních údajů třetím osobám

 

Organizace je povinna za určitých okolností sdílet osobní údaje obchodních partnerů nebo návštěvníků se třetími osobami mimo výše uvedených poskytovatelů služeb, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

 

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

 • správní a obdobné orgány (finanční úřady),
 • finanční instituce (banky, pojišťovny),
 • policie, státní zastupitelství,
 • externí poradci.

 

Předáváme osobní údaje do zemí mimo EHP?

 

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

 

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

 

Organizace za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů obchodních partnerů a návštěvníků využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Organizace udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům obchodních partnerů a/nebo návštěvníků je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

 

Organizace uchovává osobní údaje obchodních partnerů a návštěvníků pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů Organizace.

 

Informace o návštěvách Organizace jsou uchovávány po dobu 1 roku od Vaší návštěvy.  

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

 

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování Vašich osobních údajů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo získat Vaše osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů;
 • právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte, prosím, poštou, telefonicky nebo e-mailem našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

JUDr. Eva Janečková, e-mail: eva.janeckova@praha8.cz, tel.: 222 805 653

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady Organizace rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách Organizace (http://www.osms.cz) v sekci Zásady zpracování osobních údajů.

  

 

# Otázky:
Účel otázky
Odpovědi:
identifikace
identifikace
identifikace
komunikace
komunikace
komunikace
komunikace
komunikace
komunikace
identifikace
identifikace
doplňující info
doplňující info
doplňující info
doplňující info
doplňující info
doplňující info
doplňující info
doplňující info

Doplňující otázky:

Vyplňte prosím údaje zpracovatele, kterému budou data přenášena:

doplňující info
doplňující info
doplňující info
doplňující info

Newsletter

Nabídky nemovitostí a novinky na váš e-mail

(Informace k poskytnutí osobních údajů)

Odběr novinek můžete kdykoliv zrušit